Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
Strona Główna | Przydatne Linki09.12.2014
Nawigacja
Strona Główna
Historia Jastrzębia
Rys Historyczny Szkoły
O Patronie
Dokumenty Szkolne
Prawa i Obowiązki Ucznia
Plan Zajęć
Plan Pracy SU na rok 2013/14
Galeria
Przydatne Linki
Kontakt

KONTAKT
http://cms-designs.de
PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne

2.Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych aktywnie - pracować wytrwale i nie zniechęcać się - wypełniać obowiązki dyżurnego

3. Przygotowywać się do nich poprzez odrobienie zadań domowych pisemnych lub ustnych oraz przygotowanie potrzebnych materiałów

4. Właściwie zachowywać się w ich trakcie - okazywać szacunek nauczycielom - nie przeszkadzać swoim zachowaniem innym - dbać o kulturę słowa - utrzymywać swoje stanowisko pracy w należytym porządku

5. Przychodzić do szkoły w stroju galowym w dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Wigilię, Święto Szkoły, Dzień Patrona

6. Usprawiedliwiać w formie pisemnej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w dniu powrotu do szkoły

7. Dbać o honor szkoły i znać jej tradycje

8. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz

9. Przestrzegać zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników i innych ludzi - używać form grzecznościowych - nie używać wulgaryzmów - nie stosować zaczepek słownych

10. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, pomagać słabszym

11. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

12. Dbać o czystość ubioru i przestrzegać higieny osobistej

13. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej

14. Zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły

15. Ma obowiązek dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów

16. Na zajęciach edukacyjnych, podczas uroczystości i wycieczek szkolnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych

UCZEŃ MA PRAWO DO:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2. Znajomości programu na dany rok z wykazem lektur poszerzających i pogłębiających jego treści
3. Opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz ochrony i poszanowania jego godności
4. Korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
6. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły także światopoglądowych i religijnych
7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
8. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z ZWO
9. Pomocy w przypadku trudności w nauce w ramach godzin pracy w zespole dydaktyczno – wyrównawczym jak i w ramach konsultacji
10. Korzystania z poradni psychologiczno – pedagogicznej
11. Uczeń ma prawo do indywidualnego toku nauki zgodnie z art. 66 poz.1 ustawy
12. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów
13. Wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
14. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach zawodach
15. Organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej na terenie szkoły w porozumieniu z wychowawcami i dyrektorem szkoły
16. Uczeń ma prawo do pełnego wypoczynku w czasie przerw świątecznych, oraz ferii (na ten okres nie zadaje się prac domowych)
17. Na pisemną prośbę rodziców ma prawo do zwolnienia ze szkoły w czasie godzin lekcyjnych. Zwalnia wychowawca, dokumentując ten fakt w dzienniku (w czasie jego nieobecności zwalnia dyrektor)
18. Kontaktować się z rodzicami w ważnej sprawie przez telefon stacjonarny znajdujący się w kancelarii podczas przerw, przed oraz po lekcji

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Zegar
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie